Αποποίηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα theafricanfoodshop.online προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από το theafricanfoodshop.online και ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά το theafricanfoodshop.online ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στο theafricanfoodshop.online για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του theafricanfoodshop.online .

Μέσω του theafricanfoodshop.online έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν τελούν υπό τον έλεγχο του theafricanfoodshop.online . Δεν ελέγχουμε τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του https://worldfamousalumni.com. Ωστόσο, το theafricanfoodshop.online δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι το theafricanfoodshop.online δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου.